دروغدروغ خودش جهنم است،
اگر شما عميق شويد، متوجه می شويد كه
همين الان دروغ آتش است،
بــــــه محــــض اينكــه آدم دروغ می گــــويد
نظــام فـكری‌اش بـه هم ميخورد و تمركـز
حواسش را از دست می دهـــد و كــم حافظه
می شود و هــزار عيب روانــی پيدا می كند
O
منبع اصلی مطلب : بنفشه
برچسب ها : دروغ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دروغ ممنوع